SFS 1975:1298

751298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1298 Lag

Utkom från trycket

den 23 dec. 1975

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 25 och 5! §§ förvalt­

ningsprocesslagen (1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

25 § Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig.

Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas

under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1 � 18 och 20�23 §§ samt 40 kap. 9

� 11, 13� 16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpl iga delar.

51

Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför

rätten avlägga ed, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt
uppdrag. Finnes anledning antaga att han skall erhålla ytterligare

sådana uppdrag av rätten, får han avlägga ed som avser även framtida

uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1976.

På reg eringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

⬢ Prop. 1975/76: 64, JuU 18, rskr 124.

''Senaste lydelse 1974:357.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.