SFS 1979:243

790243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

rf

fiiu

Lag

SFS 1979:243

om ändring i förvaitningsprocesslagen (1971:291) ?

Utkom från trycket

den 21 maj 1979

utfärdad den 10 ma j 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § förvaitningsprocesslagen

(1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1978/79:90, JuU 30. rskr 268.

541

¬

background image

\

" i;'.-.-/

SFS 1979:243

34

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i

samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt

när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om

att hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,

3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särsk ild
påföljd för honom,

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före­

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller

sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller

tredska,

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person

eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet, eller

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp

enligt rättshjälpslagen (1972:429).

Mot bes lut, varigenom mål åte rförvisas till lägre i nstans, får talan föras

endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på mål ets

utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bengt Lambe

(J ustitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1974:357.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.