SFS 1979:290

790290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:290

Lag

Ulkom från trycket

den 6 juni 1979

634

om ändring i f örvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 17 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 52 § förvaltningsprocesslagen

(1971; 291) skall ha ne dan angivna lydelse.

52 § Den som fullgör uppdrag som tolk annorledes än i tjänsten har rätt

till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa

som skall tillämpas vid bestämmande av ersättning till tolk vid muntlig
översättning.

Kostnad för tolk betalas av allmänna medel.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Prop. 1978/79:132, JuU 33. rskr 289.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.