SFS 1980:263

800263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:263

j förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Utkom frSn trycket

den 21 maj 1980

Utfärdad den 8 maj 1980

ulfärdaa aen o UIHJ

Enligt riksdagens beslut- föreskrivs att 38 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha ne dan angivna lydelse.

38 § Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller fotografe.

rar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud, som har meddelais
med stöd av 16 §. jämfört med 5 kap. 9 § rättegångsbalken, döms till böicr,
högst femhundra kronor. Till samma straff döms den som muntligen infoi

rätten eller i skrivelse till rä tten uttalar sig otillbörligt.

Denna lag träder i kraft den I juli 1980.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Prop. 1979/80:87. JuU 37, rskr 283.

av

(lin
goi

nät

jän

gai
syi

sfc
em

nn

dei
sat

del

hat

ra<

Ml
52
an
lat

ski
lilr

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.