SFS 1980:262

800262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i r ättegångsbalken;

utfardad den 8 maj 1980.

SFS 1980:262

Utkom från trycket

den 21 maj 1980

Enligt riksdag ens b eslut' föreskrivs att 5 kap. 9 § och 9 kap. 5 § rätte­

gångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

9 § Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid

rättens sammanträden och att meddela de föreskrifter som behövs. Han

får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbör­
ligt. H an få r också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika
trängsel. R ätten får förbjuda att annan tar upp förhör på fonetisk väg, om
det k an antas att upptagningen så besvärar den som hörs att det blir till
men för utredningen. Fotografi får inte tas i rä ttssalen.

Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i öv­

rigt inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ordning­

en får rätten förordna att han omedelbart skall tas i häkte och kvarhållas
där så länge sammanträdet varar, dock inte längre än tre dagar.

9 kap.

5

Den so m vid s ammanträde inför rätten stör förhandlingen eller fo-

'ograferar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud, som har med­
delats med stöd av 5 ka p. 9 §, döms till böter . Till samma straff döms den
som muntligen inför rätten e ller i rättegångsskrift uttalar sig otillbörligt.

Denna lag träder i kraft den I juli 1980 .

regeringens vägnar

HÄKAN WINBERG

J

'979/80:87. JuU 37. rskr 283.

nasie lydelse 1973:240.

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

) f

1

¬

background image

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.