SFS 1980:14

800014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ZXNUDV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZXNUDV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXNUDV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291); </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">iitfardad den 10 januari 1980. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 35 � f�rvaltningsprocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">(1971:291) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">35 s&#34; Besv�r �ver kammarr�ttens beslut i fr�ga som fullf�ljts til l eller un�<br/>derst�llts kammarr�tten pr�vas av regeringsr�tten endast om regeringsr�t�</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">ten meddelat pr�vningstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Meddelas ej pr�vningstillst�nd, st�r kammarr�ttens beslut fast. Erinran </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">d�rom skall intagas i rege ringsr�ttens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">Vad som s�gs i f�rst a stycket g�ller ej talan i m�l om utl�mnande av all�</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">m�n handling oc h talan, som i m�l om disciplinansvar f�res av riksdagens </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">ombudsm�n eller justitiekanslem. </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980:14 </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 januari 1980 </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�d er i kraft den 1 juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">Hans Corell </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop 1978/79:220, SoU 19 79/80:16, rskr 130. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">" Senaste lydelse 1977:1034. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

iitfardad den 10 januari 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 35 � f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

35 s" Besv�r �ver kammarr�ttens beslut i fr�ga som fullf�ljts til l eller un�
derst�llts kammarr�tten pr�vas av regeringsr�tten endast om regeringsr�t�

ten meddelat pr�vningstillst�nd.

Meddelas ej pr�vningstillst�nd, st�r kammarr�ttens beslut fast. Erinran

d�rom skall intagas i rege ringsr�ttens beslut.

Vad som s�gs i f�rst a stycket g�ller ej talan i m�l om utl�mnande av all�

m�n handling oc h talan, som i m�l om disciplinansvar f�res av riksdagens

ombudsm�n eller justitiekanslem.

SFS 1980:14

Utkom fr�n trycket

den 29 januari 1980

Denna lag tr�d er i kraft den 1 juli 1980.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

Prop 1978/79:220, SoU 19 79/80:16, rskr 130.

" Senaste lydelse 1977:1034.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.