SFS 1980:14

800014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

iitfardad den 10 januari 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

35 s" Besvär över kammarrättens beslut i fråga som fullföljts til l eller un­
derställts kammarrätten prövas av regeringsrätten endast om regeringsrät­

ten meddelat prövningstillstånd.

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran

därom skall intagas i rege ringsrättens beslut.

Vad som sägs i först a stycket gäller ej talan i mål om utlämnande av all­

män handling oc h talan, som i mål om disciplinansvar föres av riksdagens

ombudsmän eller justitiekanslem.

SFS 1980:14

Utkom från trycket

den 29 januari 1980

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

Prop 1978/79:220, SoU 19 79/80:16, rskr 130.

⬢ Senaste lydelse 1977:1034.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.