SFS 1983:461

830461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:461

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utkom Mn trycket

utfärdad den 2 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 48 §§ förvaltningsprocess­

lagen (1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

9

Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när

det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgö­

rande av målet.

I k ammarrätt, försäkringsrätt, länsrätt och den mellankommunala skat­

terätten skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet

2

begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl
talar mot det.

53

48 § Den som för talan i mål får anlita ombud eller biträde.

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest

olämplig, får rätten avvisa honom som ombud eller biträde i målet. Rätten
får också förklara honom obehörig att brukas som ombud eller biträde vid

rätten antingen för viss tid eller tills v idare.

5

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

7

}

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

^ Prop. 1982/83:134, JuU 36, rskr 378.

den 16juni 1983

Senaste lydelse 1979:167.

1041

66-SFS 1983

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.