SFS 1987:332

870332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:332

Utkom från trycket

den 11 juni 1987

784

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 27 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skaU ha följande lydelse.

10 § Ansöknings- eller besvärshandling eller annan handling, varigenom

mål anhängiggörs, och det som hör till den skall tillställas motpart eller

annan mot vilken åtgärd ifrågasätts. Mottagaren skall föreläggas att svara

inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

Underrättelse enligt första stycket behövs ej,
1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller

delvis,

2. om und errättelse annars är uppenbart onödig eller
3. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra genom­

förandet av beslut i m ålet.

' Prop, 1986/87:113, JuU 29, rskr. 243.

iri
t

C

ti

'd

'-5

¬

background image

;

^ T Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

SFS 1987:332

på regeringens vägnar

§f�0N WICKBOM

'

Lars Eklycke

'

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.