SFS 1987:999

870999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:999

Lag

Utkom från trycket

den I december 1987

2476

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 19 november 19 87.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

35

Besvär över kammarrättens beslut i ett mål som har anhängiggjorts

hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prövas av

regeringsrätten endast om regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran

därom skall intagas i regeringsrätt ens beslut.

Vad som sägs i för sta stycket gäller ej talan i mål om utlämnande av

allmän handling samt talan som riksdagens ombudsmän eller justitiekans-
lern för i mål om disciplinansvar eller om åtcrkallelse eller begränsning av

' Prop. 1986/87: 160, KU 198 7/88:6, rskr. 14,
^ Senaste lydelse 1980: 275.

£
a

⬢tio

¬

background image

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller

SFS 1987:999

detaljhandeln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva
veterinäryrket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 8.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.