SFS 1987:748

870748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:748

om ändring i förvaltningsprocessiagen (1971:291);

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om förvaltningsprocessiagen

(1971:291)

dels att 40 § skall upphöra att gälla,
dels att orden "och vite" i rubriken närmast före 38 § skall utgå ,
dels att 25, 48 och 50 §§ skall ha fö ljande lydelse.

25

Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant

förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. Om
förhör gäller 36 ka p. 1-18 och 20�23 §§ samt 40 k ap. 9-11, 14, 16 och
20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

48

Den som för talan i mål får anlita ombud eller biträde.

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest

olämplig, får rätten avvisa honom som ombud eller biträde i målet. Rätten
får också förklara honom obehörig att brukas som ombud eller biträde vid

rätten antingen för viss tid eller tills vidare.

Om den som avvisas eller förklaras obehörig enligt andra stycket är

advokat, skall anmälan om åtgärden göras hos advokatsamfundets styrel­

se.

SO § Behärskar part, vittne eller annan som skall höras inför rätten ej
svenska språket eller är han allvarligt hörsel- eller talskadad, skall rätten

vid behov anlita tolk. Rätten får även i annat fall vid behov anl ita tolk.

'Prop. 1986/87: 89, JuU 31. rskr. 278.

j Senaste lydelse 1975:1298.

Senaste lydelse 1983:461.

|gS|

¬

background image

SFS 1987:748

Första stycket skall tillämpas även i fråga om överföring från punktskrift 00'

till vanlig skrift eller o mvänt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

II» Ii

'i-

⬢i

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.