SFS 1988:193

880193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:193

Utkom från trycket

den 5 maj 1988

572

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 21 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

37

I må l, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis,

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det

föreligger särskilda skäl.

'

Föreskrifter om förbud mot anförande av nya omständigheter i kom mu-

nalbesvärsmål finns i 7 kap. 1 § kommunall agen (1977:179) och 13 kap. 1 §

församlingslagen (1988:180).

Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl som han åberopar till

stöd för sin begäran om prövningstillstånd.

o

IL

'»⬢i

''öl

' Prop. 1987/88:67, KU 30, rskr, 181.

^ Senaste lydelse 1980:275.

.'Hi:

''⬢'(jl

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.