SFS 1990:452

900452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:452 Lag

Utkom från trycket

den 13 juni 1990

780

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 31 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 32 och 50 §§ förvaltningsprocess­

lagen (1971:291) skall ha följande lydelse.

32 § Beslut, som innehåller någon uppenb ar oriktighet till följd av dom­
stolens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får

rättas av domstolen.

Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut som skull e

ha meddelats i samb and med ett avgörande, får domstolen komplettera

sitt avgörande i det hänseendet inom två veckor från det att avgörandet

meddelades.

Om det inte är obehövligt, skall parterna få tillfälle att yttra sig innan

rättelse eller komplettering sker.

50

Behärskar part, vittne eller annan som skall höras inför rätten ej

svenska språket eller är han allvarligt hörsel- eller talskadad, skall rätten

vid behov anlita tolk. Rätten får även i annat fall vid behov anlita tolk.

Första stycket skall tillämpas även i fråga om överföring från punktskrift

till vanlig skrift eller omvä nt.

' Prop. 1989/90:71, JuU32, rskr. 292.

' Senaste lydelse 1987: 748.

If

liQ
al

EC

fe

Ö

ti

V

¬

background image

i, Söm tolk får ej anlitas den vars tillförlitlighet kan anses förringad på

SFS 1990; 452

grund av hans st ällning till någ on som for tala n i målet eller på grund av

' annan därmed jämförlig omständighet.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.