SFS 1991:211

910211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:211

Utkom från (r >'cket

den 15 maj 19 91

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 9, 33 och 37 a §§ förvaltnings­

processlagen (1971:291) skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller rättskipning i regeringsrätten, kammarrätt och

länsrätt samt i försäkringsöverdomstolen.

9

Förfarandet är skriftligt.

1 handläggning en får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga,

när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt

avgörande av målet.

I kammarrätt och länsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild

som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej

heller särskilda skäl talar mot det.

33 §'' Mot länsrätts beslut förs talan hos kammarrätt. Mot kammarrä tts

beslut förs talan hos regeringsrätten, om inte annat följer av särskilda
bestämmelser. Talan förs genom besvär.

Talan får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot.

37 a

Vad som sägs i 35 § första och andra styckena, 36 § och 37 §

tredje stycket om besvär hos regeringsrätten öve r kammarrättens beslut

skall även tillämpas på besvär hos försäkringsöverdomstolen över kam­

marrättens beslut. Försäkringsöverdomstolen skall dock alltid meddela
prövningstillstånd, om det finns anledning att ändra det slut som kammar­
rätten har kommit till.

Besvär som ha r anförts av riksförsäkringsverket prövas av försäkrings­

överdomstolen utan prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bes tämmer. Äldre bestäm­

melser gäller dock fortfarande i mål som handläggs av försäkringsdomstol

efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

458

' Prop. 1990/91:80, JuU 18, rskr. 216 .

^ Senaste lydelse 1986; 1322.

' Senaste lydelse 1986; 1322.

' Senaste lydelse 1986:1322.

^ Senaste lydelse 1982: 125.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.