SFS 1991:1653

911653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1653 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 förvaltningsproccsslagen (1971:291);

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

37

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis,

som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det

föreligger särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständigheter i

vissa mål finns i 10 ka p. 10 § kommunallagen (1991:900) och 13 kap. 1 §
församlingslagen (1988:180).

Klaganden bör i b esvärshandlingen ange de skäl som han åberopar till

stöd för sin begäran om p rövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

3080

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Senaste lydelse 1988:193.

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

*"⬢

<1

.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.