SFS 1986:224

860224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:224

Lag

uikom från trycket

om änddng i föFvaltningsprocesslagen (1971:291);

den 21 maj 1986

utfärdad den 7 maj 1986 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

478

I Prop, 1985/86:80, KU 21. rskr. 202 .

¬

background image

. En besvärshandling tillställs den myndighet som har meddelat det

SFS 1986:224

slut som överklagas. Handlingen skall ha kommit in inom tre veckor från

äén dag då klaganden fick del av beslutet.

Den myndighet som har meddelat beslutet prövar om besvärshandlingen

har kommit in i rätt tid. Har handlingen kommit in för sent, skall myndig­
heten avvisa den, om inte annat följer av tredje stycket.

Handlingen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten

har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.
Handlingen skall inte heller avvisas, om den inom överklaga ndetiden har
kommit in ti ll den domstol som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall

skall domstolen vidarebefordra handlingen till den myndighet som har

meddelat b eslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag handlingen
kom in t ill den högre insta nsen.

Om besvärshandlingen inte avvisas enligt denna paragraf, skall den

myndighet som har meddelat beslutet överlämna den och övriga handling­

ar i ärend et till den domstol som skall pröva överklagandet. Detta gäller
dock inte när överklagandet förfaller enligt 28 § förvaltningslagen
(1986:223).

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

⬢ Senaste lydelse 1982:333.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.