SFS 2017:901 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

170901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 b § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) ska ha följande lydelse.

6 b §

2

Den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas prövar

om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in
för sent, ska det avvisas.

Överklagandet ska dock inte avvisas om förseningen beror på att myndig-

heten inte har lämnat klaganden en korrekt underrättelse om hur man överkla-
gar. Överklagandet ska inte heller avvisas om det inom överklagandetiden har
kommit in till den domstol som ska pröva överklagandet.

Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den myndighet

som har meddelat beslutet överlämna det och övriga handlingar i ärendet till
den domstol som ska pröva överklagandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2.

2 Senaste lydelse 2013:86.

SFS 2017:901

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.