SFS 1993:575 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1993:575 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1993_575 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:575

Utkom från trycket

den 16 juni 1993

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 a § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

37 a §2 Vad som sägs i 35 § första och andra styckena, 36 § och 37 §
tredje stycket om besvär hos Regeringsrätten över kammarrättens beslut
skall även tillämpas på besvär hos Försäkringsöverdomstolen över kam-

marrättens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:215, bet. 1992/93: JuU33, rskr. 1992/93:372.

2

Senaste lydelse 1991:211 (jfr 1991:363).

1249

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.