SFS 1994:436 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1994:436 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1994_436 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

780

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

SFS 1994:436

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 4, 31, 33, 35 och 37 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 35 § skall lyda "Prövningstillstånd i

Regeringsrätten och Försäkringsöverdomstolen",

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 34 a §, samt närmast före

denna en ny rubrik av följande lydelse.

4 § I en ansökan eller ett överklagande eller en därmed jämförlig hand-

ling skall anges vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till
stöd för yrkandet. I överklagandet anges dessutom det beslut som överkla-
gas. Om prövningstillstånd krävs, skall även anges de omständigheter som
åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas.

Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och

vad han vill styrka med varje särskilt bevis.

31 §2 Beslut, varigenom rätten avgör målet, skall tillställas part genom
handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan

förekommit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplys-
ning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

Krävs särskilt tillstånd för prövning i högre rätt, skall beslutet innehålla

uppgift om det och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

33 §3 Mot länsrätts beslut förs talan hos kammarrätt. Mot kammarrätts
beslut förs talan hos Regeringsrätten, om inte annat följer av särskilda
bestämmelser. Talan förs genom besvär.

Talan får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överkla-

gas.

1

Prop. 1993/94: 133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Senaste lydelse 1982:125.

3

Senaste lydelse 1991:211 (jfr 1991: 363).

background image

Prövningstillstånd i kammarrätt

34 a § I de fall det är särskilt föreskrivet får kammarrätten pröva ett
överklagande från länsrätten endast om kammarrätten har meddelat pröv-
ningstillstånd.

Prövningstillstånd meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet

prövas av högre rätt,

2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit

eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Meddelas inte prövningstillstånd, står länsrättens beslut fast. En upplys-

ning om detta skall tas in i kammarrättens beslut.

35 §4 Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts
hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prövas av
Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstill-
stånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En

upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att
utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln
med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryr-
ket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt lagen (1990:484) om

övervakningskameror m. m.

37 §5 I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis,
som klaganden åberopar först i Regeringsrätten, beaktas endast om det
föreligger särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständigheter i

vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) och 22 kap. 1 §
tredje stycket kyrkolagen (1992: 300),

Denna lag träder i kraft, i fråga om 35 § den 1 juli 1994 och i övrigt den 1

oktober 1994. �ldre lydelse av 35 § gäller fortfarande i fråga om mål som
avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1990:486.

5

Senaste lydelse 1992:343. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

781

SFS 1994:436

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.