SFS 1994:1486 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1994:1486 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1994_1486 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1486
Utkom från trycket
den 19 december 1994

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 a § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

34 a §2 I de fall det är särskilt föreskrivet får kammarrätten pröva ett
överklagande från länsrätten endast om kammarrätten har meddelat
prövningstillstånd. Sådant tillstånd behövs dock inte när talan förs av
Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.

Prövningstillstånd meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet

prövas av högre rätt,

2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kom-

mit eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Meddelas inte prövningstillstånd, står länsrättens beslut fast. En upp-

lysning om detta skall tas in i kammarrättens beslut.

1

Prop. 1993/94:217, bet. 1994/95:KU10, rskr. 1994/95:35.

2

Senaste lydelse 1994:436.

3130

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1486

3131

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.