SFS 1995:22 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1995:22 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1995_22 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:22

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocessla-

gen (1971:291)2

dels att 37 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 33 och 35 §§ samt
dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c §§,

samt närmast före 37 b en ny rubrik av följande lydelse.

1 §3 Denna lag gäller rättskipning i Regeringsrätten, kammarrätt och

länsrätt.

�verklagande

33 §4 Länsrätts beslut överklagas hos kammarrätt. Kammarrätts beslut
överklagas hos Regeringsrätten.

Beslutet får överklagas av den som det angår, om det gått honom

emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överkla-

gas.

Särskilda regler om överklagande hos Regeringsrätten

35 §5 Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller
ansökan prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har
meddelat prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En

upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål

om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhan-
deln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veteri-
näryrket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt datalagen (1973:289),

kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen

(1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
eller lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse av 37 a § 1993:575.

3

Senaste lydelse 1991:211.

4

Senaste lydelse 1994:436.

5

Senaste lydelse 1994:1400.

24

background image

SFS 1995:22

Resning och återställande av försutten tid

37 b § Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av
något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

37 c § Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd
har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får
tiden återställas.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt rubri-

ken närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995.
Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

25

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.