SFS 2009:409 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2009:409 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
090409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16, 19 och 43 �� i f�rvaltningspro-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">cesslagen (1971:291) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om offentlighet och ordning vid muntlig f�rhandling g�ller</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">5 kap. 15, 9 och 12 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. Ut�ver vad som<br/>f�ljer av 5 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken f�r r�tten f�rordna att en f�rhandling<br/>ska h�llas inom st�ngda d�rrar, om det kan antas att det vid f�rhandlingen<br/>kommer att l�ggas fram uppgift, f�r vilken hos domstolen g�ller sekretess<br/>som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:575px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om underr�ttelseskyldighet enligt 10 � f�rsta stycket, 12 eller</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">18 � g�ller de begr�nsningar som f�ljer av 10 kap. 3 � offentlighets- och se-<br/>kretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kande, klagande eller annan part har r�tt att ta del av det som till-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rts m�let med de begr�nsningar som f�ljer av 10 kap. 3 � offentlighets-<br/>och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:647.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1980:104.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 1980:104.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:409</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16, 19 och 43 �� i f�rvaltningspro-

cesslagen (1971:291) ska ha f�ljande lydelse.

16 �

2

I fr�ga om offentlighet och ordning vid muntlig f�rhandling g�ller

5 kap. 15, 9 och 12 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. Ut�ver vad som
f�ljer av 5 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken f�r r�tten f�rordna att en f�rhandling
ska h�llas inom st�ngda d�rrar, om det kan antas att det vid f�rhandlingen
kommer att l�ggas fram uppgift, f�r vilken hos domstolen g�ller sekretess
som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

19 �

3

I fr�ga om underr�ttelseskyldighet enligt 10 � f�rsta stycket, 12 eller

18 � g�ller de begr�nsningar som f�ljer av 10 kap. 3 � offentlighets- och se-
kretesslagen (2009:400).

43 �

4

S�kande, klagande eller annan part har r�tt att ta del av det som till-

f�rts m�let med de begr�nsningar som f�ljer av 10 kap. 3 � offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2008:647.

3 Senaste lydelse 1980:104.

4 Senaste lydelse 1980:104.

SFS 2009:409

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.