SFS 2009:409 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2009:409 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
090409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16, 19 och 43 §§ i förvaltningspro-

cesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

16 §

2

I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller

5 kap. 1�5, 9 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som
följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling
ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen
kommer att läggas fram uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess
som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

19 §

3

I fråga om underrättelseskyldighet enligt 10 § första stycket, 12 eller

18 § gäller de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och se-
kretesslagen (2009:400).

43 §

4

Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som till-

förts målet med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2008:647.

3 Senaste lydelse 1980:104.

4 Senaste lydelse 1980:104.

SFS 2009:409

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.