SFS 1999:98 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1999:98 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
990098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

35 §

2

Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts

hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas
av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstill-
stånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upp-

lysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att ut-
öva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med lä-
kemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Om lagen (1987:1231) om auto-

matisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. även efter denna tidpunkt
skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 35 § i dess
äldre lydelse för sådan behandling.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145.

2

Senaste lydelse 1998:736.

SFS 1999:98

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.