SFS 2020:922 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

SFS2020-922.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen
(1971:291)

dels att 44 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 a §, av följande lydelse.

43 a § En handling ska bekräftas av avsändaren om rätten anser att det be-
hövs.

44 §2 En handling har kommit in till domstolen den dag som handlingen
når domstolen eller en behörig befattningshavare.

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald post-

försändelse som innehåller handlingen har nått domstolen eller en behörig
befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in
närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att hand-
lingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för domstolen
på ett postkontor.

En handling som finns i domstolens postlåda när domstolen tömmer den

första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående ar-
betsdag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Senaste lydelse 2013:86.

SFS

2020:922

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.