SFS 2002:381 Lag om ändring i rättegångsbalken

020381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i rättegångsbalken skall införas

en ny paragraf, 9 kap. 9 §, av följande lydelse.

9 kap.

9 §

2 Bestämmelser i denna balk om att den som skall kallas till ett sam-

manträde skall föreläggas vite i vissa fall gäller inte den som är under fem-
ton år. Vite skall inte heller föreläggas om den som skall kallas fyllt femton
men inte arton år och det finns anledning att anta att han eller hon inte kan
infinna sig utan medverkan av vårdnadshavare eller annan som svarar för
hans eller hennes vård och fostran.

Den omständigheten att något vite inte har förelagts hindrar inte att den

unge kallas på nytt eller att i övrigt sådana åtgärder vidtas vid den fortsatta
handläggningen av målet som skulle ha kunnat komma i fråga om vite hade
förelagts.

Har den som skall kallas till ett sammanträde inte fyllt arton år, skall vård-

nadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran underrät-
tas om kallelsen, om det inte finns särskilda skäl mot det. Om den som skall
kallas är tilltalad gäller i stället bestämmelserna om underrättelse i lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225.

2 Tidigare 9 kap. 9 § upphävd genom 1999:84.

SFS 2002:381

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.