SFS 2010:1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

101400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen

(1971:291)

2

dels att i 1, 33, 35 och 37 §§ samt i rubriken närmast före 35 § ordet ”Re-

geringsrätten” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Högsta förvalt-
ningsdomstolen” i motsvarande form,

dels att 36 § ska ha följande lydelse.

36 §

3

Prövningstillstånd meddelas,

1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av

Högsta förvaltningsdomstolen eller

2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund

för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen
beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som

samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i
övriga mål.

Prövningstillstånd får begränsas att gälla viss del av det beslut som den

fullföljda talan avser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av
1 § 2009:783
33 § 2009:783
35 § 2009:305
37 § 1999:934.

3 Senaste lydelse 1980:275.

SFS 2010:1400

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.