SFS 2011:1304 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2011:1304 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
111304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) ska ha följande lydelse.

34 §

2

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i

samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt
när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att

hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,
3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,
4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild på-
följd för honom,

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg-

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sak-
kunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person el-

ler egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp enligt

rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen
(1996:1620) om offentligt biträde eller

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 46 kap. 14 § andra

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras

endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets ut-
gång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut i fråga om förlängning

av tidsfrist enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1996:1635.

SFS 2011:1304

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1304

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.