Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1913:160
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

SFS nr:

1913:160
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1913-06-04
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Har i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, någon blivit av tullfiskalen åberopad eller enligt generaltullstyrelsens eller Konungens förordnande inkallad såsom vittne, njute han gottgörelse av allmänna medel för sin inställelse efter enahanda grunder och i samma ordning, som stadgas angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål; skolande sådan kostnad alltid stanna å statsverket.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.