SFS 1998:359 Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

980359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1932:540) om er-

kännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland,
Island eller Norge

2 skall ha följande lydelse.

10 § Denna lag tillämpas inte om lagen (1992:794) om domstols interna-
tionella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Lu-
ganokonventionen är tillämplig.

Denna lag tillämpas inte heller beträffande
1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, åter-

gång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndig-
hetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband
med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, givits om
bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller ock
senare, i särskilt mål, givits i fråga, som sist är sagd; dock att vad i 4-9 §§
stadgas om verkställighet skall äga tillämpning å domen, därest denna enligt
vad särskilt är stadgat skall gälla här i riket;

2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar

tillämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt
tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya
giftermålsbalkens ikraftträdande;

3. beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;
4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testa-

mente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes
gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackords-
förhandling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols
prövning beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet
på grund av inträffad konkurs;

5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast

egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om

3URSEHW/8UVNU

/DJHQKDUHQOLJWRFKXSSK|UWDWWJlOODLI|UKnOODQGHWLOO'DQ

PDUN)LQODQGRFK1RUJHGHQMDQXUL

Svensk författningssamling

SFS 1998:359
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:359

skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan
skyldighets åsidosättande;

6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan

fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål
stadgade ordning.

Lagen tillämpas inte heller beträffande beslut som meddelats av särskild

domstol för arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.