SFS 2002:463 Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

020463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1932:540) om erkän-

nande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island
eller Norge

2

skall ha följande lydelse.

10 §

3

Denna lag tillämpas inte om lagen (1992:794) om Luganokonventio-

nen är tillämplig.

Denna lag tillämpas inte heller beträffande
1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, åter-

gång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndig-
hetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband
med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, givits om
bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller ock
senare, i särskilt mål, givits i fråga, som sist är sagd; dock att vad i 4–9 §§
stadgas om verkställighet skall äga tillämpning å domen, därest denna enligt
vad särskilt är stadgat skall gälla här i riket;

2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar till-

lämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt
tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya gif-
termålsbalkens ikraftträdande;

3. beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;
4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testa-

mente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes
gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackordsför-
handling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols
prövning beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet
på grund av inträffad konkurs;

5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast

egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om
skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyl-
dighets åsidosättande;

1

Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278.

2

Lagen har enligt 1977:595 och 1977:1000 upphört att gälla i förhållande till Dan-

mark, Finland och Norge den 1 januari 1978.

3

Senaste lydelse 1998:359 (jfr 1998:1322).

SFS 2002:463

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:463

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan

fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål
stadgade ordning.

Lagen tillämpas inte heller beträffande beslut som meddelats av särskild

domstol för arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.