SFS 2009:1305 Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island / SFS 2009:1305 Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge
091305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1932:540) om

erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland,
Island eller Norge och 10 § ska ha följande lydelse.

Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i
Island

10 §

2

Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på pri-
vaträttens område

3 (2007 års Luganokonvention) är tillämplig.

Denna lag gäller inte heller i fråga om
1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, åter-

gång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndig-
hetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband
med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, meddelats
om bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller
också senare, i särskilt mål, meddelats i sådan fråga, dock att föreskrifterna i
4�9 §§ om verkställighet ska tillämpas på domen, när denna enligt särskilda
föreskrifter ska gälla här i riket;

2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar till-

lämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt
tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya gif-
termålsbalkens ikraftträdande;

3. beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;
4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testa-

mente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes
gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackordsförhand-
ling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning
beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet på grund
av inträffad konkurs;

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2002:463.

3 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

SFS 2009:1305

Utkom från trycket
den 8 december

background image

2

SFS 2009:1305

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast

egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om
skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyl-
dighets åsidosättande;

6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan

fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål
stadgade ordning.

Lagen gäller inte heller i fråga om beslut som meddelats av särskild dom-

stol för arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.