SFS 1972:431

720431.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

tag

om ändring i lagen (1946: 804) om i nförande av nya

rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 26 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott i fråga om lagen (1946: 804) om införande av nya
rättegångsbalken a tt förordna

dels att 27 § skall upphöra att gälla,

dels att 19 § skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1972:431

Utkom från trycket

den 3 0 juni 1972

19 §2 Har någon genom dom, som må verkställas, ehuru den icke

äger laga kraft, dömts till straff eller annan påföljd för brott och är
han för sådan verkställighet intagen i fångvårdsanstalt, skall han vid

fullföljd av talan i målet anses som häktad för brottet.

Vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående brottmål skall,

om ej annat är stadgat, i tillämpliga delar gälla, då mot någon, som
blivit dömd för brott, vid domstol inledes förfarande, som avser un­
danröjande av påföljd och ådömande av annan påföljd för brott eller
ock annan åtgärd i fråga om ådömd påföljd; är han intagen i anstalt
som avses i första stycket, skall han anses som häktad för brottet. Har

offentlig f örsvarare förordnats för den dömde, skall ersättning till för­
svararen alltid gäldas av statsverket. Även kostnad för annan rättshjälp

åt den dömde skall gäldas av statsverket.

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1972.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

LENNART GEIJER
(J ustitiedepartementet)

^ Prop. 1972: 4, JuU 12, rskr 205.

® Senaste lydelse 1966: 303.

963

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.