SFS 1974:575

740575.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 575 Lag

Utkom från trycket

den 2 jul i 1974

om ändring i lagen (1946:

rättegångsbalken;

"utfärdad den 10 maj 1974.

om införande av nya

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 28 § lagen (1946:804) om

införande av nya rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

28

Utan hinder av nya rättegångsbalken eller vad i d enna lag för­

ordnats skola alltjämt anses som gällande

lagen den 19 n ovember 1886 an gående skyldighet för utländsk man

att i rättegäng vid svensk domstol mot inländsk man ställa borgen för

kostnad och skada, med iakttagande av att svaranden har att framställa
yrkande, varom i 1 § nämnda lag sägs, inom tid, som i 34 kap. 2 § nya

rättegångsbalken stadgas; samt

lagen den 30 maj 1930 om beräkning av lagstadgad tid.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januar i 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1974:35, KU 21. rskr 160.

^ Se naste lydelse 1965:586.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.