SFS 1975:1293

751293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1293

om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya

utkom från trycket

rättegångsbalken;

den 23 dec. 1975

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i f råga om lagen (1946:804) om

införande av nya rättegångsbalken^

dehdiii 22 § skall upphöra att gälla,
dels att 23 § skall ha nedan angivna lydelse.

23 § Vad i nya rättegångsbalken är stadgat om lydelsen av ed äge

motsvarande tillämpning i a ndra fall, då enligt lag eller författning ed

skall avläggas inför domstol eller annan myndighet.

Ed eller försäkran, som avlagts enligt äldre lag, vare alltjämt

bindande.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 23 § den 1 j anuari 1976 och i

övrigt den 1 janua ri 1977.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76:64. JuU 18, rskr 124.

' Senaste lydelse av 22 § 1975:503.

2357

- 1 .

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.