SFS 1980:308

800308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:308

(1946:804) om införande av nya

är,rättegångsbalken;

f-.„,

Utfärdad den 8 maj 1980 .

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 28 § lagen (1946:804) om

införande av nya rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

^ Prop. 1979/80:78. JuU 33. rskr 221.

'

Senaste lydelse 1974:575.

flin u;

rätle^

uifärda

28 §- Utan hinder av nya rättegångsbalken eller vad i denna lag fö r-
ordnats skall lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid alltjämt

"dule

anses som gällande.

kunt

dnc. i

kunt

kostna
väe.

kuni

HÅKAN WIN BERG

Införd

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prnri IO^O/On.^O I..II TI —1.

wnar

foro

rälteg;

Pi reg

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.