SFS 1987:763

870763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:763 Lag

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya

rättegångsbalken;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen {1946:804) om införan­

de av nya rättegångsbalken skall ha följande ly delse.

19

Har någon genom dom , som får verkställas, trots att den inte äger

laga kraft, dömts till straff eller annan påföljd för brott och är han för sådan
verkställighet intagen i kriminalvårdsanstalt, skall han vid fu llföljd av talan

i målet anses som häktad för brottet. Detsamma gäller i fråga om den som

är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § brottsbal ken.

Vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående brottmål skall, om

inte annat är föreskrivet, i tillämpliga delar gälla, då mot någon, som blivit
dömd för brott, vid domstol inleds förfarande, som avser undanröjande av
påföljd och ådömande av annan påföljd för brott eller som avser annan

åtgärd i fråga om ådömd påföljd; är han intagen i anstalt som avses i första
stycket, skall han anses som häktad för brottet. Har offentlig försvarare

förordnats för den dömde, skall ersättning till försvararen alltid betalas av

staten. Även kostnad för annan rättshjälp åt den dömde skall betalas av
staten.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87: 106, JuU 32, rskr. 279.

^ Senaste lydelse 1972:431.

(jnl'iS

0

t0

53'' '

ziai • ,
ijET
igiC
Kiir-

i3r;n:

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.