SFS 1966:303

660303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 303

Lag

angåentSe aotlrad I}delsc av 19 § lagen den 20 december 1946 (nr 804)

0!D

11
ud

Ho

In

införande a\ nja rättegångsbalken;

given. Stockholms slott den 16 jnni 1966.

Götes oca

- ,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e , S \ e r i g e s, ^ötes o

,

V e n d e s Konung, g o i a

e t o r 1 i g L att Vi, med riksdagen , ^

^ 3d

gott förordna, att 19 § lagen den 20 december 1946 om införande av .

si

1 attegAngsbalken^ skall erhälla andrad Ijdelse pA s alt nedan angnes

' E'rop 19Gtj CO L^U 29 Rsla 232

^ Scn aslc lyddsc

24 ksp 22 S sc 1918 J5 1

' Scnjstc Ijtlclsc a\ 19 § se lOGl 51C

¬

background image

1966 • Nr 303 <)cla 304

707

19 §.

Har någon genom dom, som må verkställas, ehnru den icke äger laga

rrofl dömts till straff eller annan påföljd för krott och är han för sådan

IrUlällighet intagen i fångvårdsanstalt, skall han vid fullföljd av talan i

ins'^cs som häktad för brottet

— av statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967. Beträffande den som på

(Titnd av dom som meddelats före nämnda dag är intagen på sinnessjuk-

hus eller s iimessjnkavdclning vid fång^'ä^den äga äldre bestämmelser allt­

jämt tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\isso liava Yi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
liclj'äfla lat it.

Stockholms s lott den 16 juni 1966.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KUNO

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.