SFS 1965:586

650586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

IMS • Nr 586 och 5S7

1097

Nr 586

Lag

,,.äende äudrad lydeUo av 28 § lagen don 20 deoemhcr 1946 (nr 804) .nr

mforande av nya rättegångsbalken;

given Stockholms slott den S december WGS.

,„li forord.ia, all 28 § lagen den 20 december 1946 om mforinde''a^^lY"rS^

Ifgåniisballven skall erhalla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

28 §.

Ulan h inder —

viUnesmäis avläggande;

kiiiig!. cifkiilärcl den 24 augusti 1915 till samtliga nnderdomslolar och

ijvm-xekulorer i riket angående utredning i vissa fall om värdet av tviste-

förcinäl; s amt

higen den 80 maj 1980 om beräkning av lagstadgad tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.
Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

vi^s(l liava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
h'krafta låtit.

Stoekholms slolt den 8 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

i-Iustilicdeparleinentel)

HEUMAN KLING

: i

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.