SFS 1964:546

640546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 546

Lag

angående ändrad lydelse av 17 och 19 §§ lagen den 20 december 1946

(nr 804) om införande av nya rättegångsbalken;

gioen Sofiero den. 29 juni 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 17 och 19 §§ lagen den 20 december 1946 om införande

av nya rättegångsbalken2 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an-

gives.

17 §.

Angår fråga om egendoms förverkande till det allmänna eller annan

särskild rättsverkan av brott någon, som ej är tilltalad, skall talan därom

föras mot honom. Om sådan talan gälle i tillämpliga delar vad i nya

rättegångsbalken är föreskrivet angående åtal för brott varå icke kan följa

svårare straff än böter.

Är i

är ogrundad.

Hava i

de gällande.

19 §.

Har någon genom dom, som må verkställas, ehuru den icke äger laga

kraft, dömts till straff eller annan påföljd för brott och är han för så­

dan verkställighet intagen i fångvårdsanstalt, skall han vid fullföljd av

talan i målet anses som häktad för brottet. Vad nu sagts gälle ock, om

rätten överlämnat någon till vård enligt sinnessjuklagen och den dömde på

grund av domen är intagen å sinnessjukhus eller å sinnessjukavdelning

vid fång^^ården.

Vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående brottmål skall, om

ej annat är stadgat, i tillämpliga delar gälla, då mot någon, som blivit

dömd för brott, vid domstol inledes förfarande, som avser undanröjande

av påföljd och ådömande av annan påföljd för brott eller ock annan åt­

gärd i fråga om ådömd påföljd; är han intagen i anstalt som avses i

' Prop. 19G4: 90; L>U 3 0; Rskr 292.

' Senaste lydelse av 19 § se 1947:617.

¬

background image

12G1

• Xr 54G odi r)47

första stvckcl, skall lian anses som liäktad för Lrotlel. Har offeni||„ f-

5 va rare föroriinafs för den dömde, skall arvode och ersättning i\\]

ren alltid gäldas av statsverket-

Donna Jag t räder i kraft den 1 januari I9G5; 19 § i dess äldre lydelse sk

dock tillämpas i f räga om den som på grund av sin sinnesbeskaffenhet fö

klarats fri från ansvar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamllgen att efterrätta. Till ytterm

visso liava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt knn")

bekräfta lålif.

" '

Sofiero den 29 jniii 19G4.

GUSTAF ADOLF

(L. 5.)

(Jiisliticdcpartcmcntct)

HERMAN K LINO

t

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.