SFS 2018:534 Lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

SFS2018-534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya

rättegångsbalken

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1946:804) om införande
av nya rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

19 §2 En person som har dömts till straff eller någon annan påföljd för
brott genom en dom som får verkställas trots att den inte har fått laga kraft,
och som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller i särskilt ungdomshem med
stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken för verkställighet av påföljden, ska vid
överklagande av domen anses som häktad för brottet. Detsamma gäller den
som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § brottsbalken.

Det som i rättegångsbalken föreskrivs för brottmål ska gälla även vid

förfarande om undanröjande av påföljd och utdömande av annan påföljd för
brott eller om någon annan åtgärd i fråga om utdömd påföljd, om inget annat
är föreskrivet. Om den dömde är intagen i anstalt eller i särskilt ungdoms-
hem som avses i första stycket, för verkställighet av påföljd, ska han eller
hon anses som häktad för brottet.

Om en offentlig försvarare har förordnats för den dömde i mål om

undanröjande av påföljd enligt 27 kap. 6 § eller 28 kap. 8 § brottsbalken, ska
31 kap. rättegångsbalken om ersättningsskyldighet för den tilltalade till-
lämpas. I övriga mål om undanröjande av påföljd eller någon annan åtgärd i
fråga om utdömd påföljd ska ersättning till försvararen alltid betalas av
staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Om en offentlig försvarare har förordnats före ikraftträdandet gäller

19 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288.

2 Senaste lydelse 2006:893.

SFS

2018:534

Publicerad
den

29 maj 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.