SFS 1996:1626 Lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

SFS 1996_1626 Lag om ändring i lagen (1946_804) om införande av nya rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1626
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya
rättegångsbalken;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1946:804) om

införande av nya rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

19 §2 Har någon genom dom, som får verkställas, trots att den inte äger

laga kraft, dömts till straff eller annan påföljd för brott och är han för
sådan verkställighet intagen i kriminalvårdsanstalt, skall han vid fullföljd
av talan i målet anses som häktad för brottet. Detsamma gäller i fråga om
den som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § brottsbalken.

Vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående brottmål skall,

om inte annat är föreskrivet, i tillämpliga delar gälla, då mot någon,
som blivit dömd för brott, vid domstol inleds förfarande, som avser
undanröjande av påföljd och ådömande av annan påföljd för brott eller
som avser annan åtgärd i fråga om ådömd påföljd; är han intagen i an-
stalt som avses i första stycket, skall han anses som häktad för brottet.
Har offentlig försvarare förordnats för den dömde, skall ersättning till
försvararen alltid betalas av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1987:763.

3014

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.