SFS 1998:606 Lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

980606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya
rättegångsbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1946:804) om

införande av nya rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

19 §

2 Har någon genom dom, som får verkställas, trots att den inte äger

laga kraft, dömts till straff eller annan påföljd för brott och är han för sådan
verkställighet intagen i kriminalvårdsanstalt eller i särskilt ungdomshem
med stöd av 31 kap. 1 a § brottsbalken, skall han vid fullföljd av talan i
målet anses som häktad för brottet. Detsamma gäller i fråga om den som är
omhändertagen enligt 28 kap. 11 § brottsbalken.

Vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående brottmål skall, om

inte annat är föreskrivet, i tillämpliga delar gälla, då mot någon, som blivit
dömd för brott, vid domstol inleds förfarande, som avser undanröjande av
påföljd och ådömande av annan påföljd för brott eller som avser annan
åtgärd i fråga om ådömd påföljd; är han för verkställighet av påföljd intagen
i anstalt eller särskilt ungdomshem som avses i första stycket, skall han
anses som häktad för brottet. Har offentlig försvarare förordnats för den
dömde, skall ersättning till försvararen alltid betalas av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.

2

Senaste lydelse 1996:1626.

Svensk författningssamling

SFS 1998:606
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

3 SFS 1998: 591–626

background image

6)6

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.