SFS 2006:893 Lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken / SFS 2006:893 Lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken
060893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya
rättegångsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1946:804) om infö-

rande av nya rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

19 §

2 Har någon genom dom, som får verkställas, trots att den inte äger

laga kraft, dömts till straff eller annan påföljd för brott och är han eller hon
för sådan verkställighet intagen i kriminalvårdsanstalt eller i särskilt ung-
domshem med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken, skall han eller hon vid full-
följd av talan i målet anses som häktad för brottet. Detsamma gäller i fråga
om den som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § brottsbalken.

Vad i nya rättegångsbalken är föreskrivet angående brottmål skall, om

inte annat är föreskrivet, i tillämpliga delar gälla, då mot någon, som blivit
dömd för brott, vid domstol inleds förfarande, som avser undanröjande av
påföljd och ådömande av annan påföljd för brott eller som avser annan åt-
gärd i fråga om ådömd påföljd; är han eller hon för verkställighet av påföljd
intagen i anstalt eller särskilt ungdomshem som avses i första stycket, skall
han eller hon anses som häktad för brottet. Har offentlig försvarare förord-
nats för den dömde, skall ersättning till försvararen alltid betalas av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

2 Senaste lydelse 1998:606.

SFS 2006:893

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.