SFS 1974:755

740755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:755

om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt

utländsk domstol;

demo dec. 1974

Utfärdad den 22 november 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 5 och 8 §§ lagen

(1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol skall ha nedan
angivna lydelse.

5 § I fråga om ären dets behandling vid rätten skall, där ej annat för-

anledes av föreskrifterna i denna lag, lända till efterrätte lse vad om

rättegång vid svensk domstol finnes stadgat. �rendet sk all anses såsom
bevisupptagning utom huvudförhandling; dock vare e j nödigt att part
kallas, där han ej själv skall höras eller fullgöra något.

Domare vid den utländska domstolen äger rätt alt närvara vid

bevisupptagning eller annan i 1 § avsedd åtgärd.

' Prop. 1974:95, JuU 28, rskr 297.

1597

¬

background image

SFS 1974:755

8 § Har den utländska domstolen hemställt, att vid eds avläggande
skola användas andra ordalag än i svensk lag äro stadgade eller att

därvid eljest skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver, och äf

den av vilken eden kräves villig att sålunda fullgöra eden, pröve rätten

huruvida det må ske.

Innefattar den utländska domstolens framställning eljest begäran att

visst förfarande skall iakttagas vid verkställande av äskad åtgärd, skall
den begäran efterkommas, där det ej strider mot svensk lag. Har sådan

begäran gjorts i framställning enligt den i H aag den 18 mars 1970 dag-
teclcnade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål eller

ärende av civil eller kommersiell natur, skall den efterkommas, om det
icke är oförenligt med svensk lag och det begärda förfarandet ej heller
är omöjligt att tillämpa på grund av ordningen för bevisupptagning vid
svensk domstol eller på grund av praktiska svårigheter.

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.