SFS 2000:565 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol / SFS 2000:565 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
000565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning
åt utländsk domstol;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1946:816) om

bevisupptagning åt utländsk domstol skall ha följande lydelse.

1 §

2

Har i visst mål eller ärende en utländsk domstol gjort framställning

hos en svensk domstol om att det skall vidtas någon åtgärd som hör till rätte-
gången, såsom upptagande av ed, anställande av förhör med part eller uppta-
gande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis,
och överlämnas framställningen genom Justitiedepartementet till den
svenska domstolen, skall den begärda åtgärden vidtas i enlighet med denna
lag.

Lika med utländsk domstol anses i denna lag det europeiska patentverket

och annan som enligt en internationell överenskommelse som är bindande
för Sverige får göra sådan framställning.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål är tillämplig.

4 §

3

Om det inte finns några hinder mot den begärda åtgärden skall rätten

bestämma dag för bevisupptagningen.

Om den utländska domstolen begär det skall rätten i god tid underrätta

den utländska domstolen om tidpunkten för bevisupptagningen. Har åtgär-
den begärts av det europeiska patentverket, skall underrättelse alltid lämnas
dit.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1995:1227.

3

Senaste lydelse 1978:154.

SFS 2000:565

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.