SFS 2000:1220 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol / SFS 2000:1220 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
001220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning
åt utländsk domstol;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 3, 11 och 12 §§ lagen (1946:816)

om bevisupptagning åt utländsk domstol ordet ⬝utrikesdepartementet⬝ skall
bytas ut mot ⬝Justitiedepartementet⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:122, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 2000/01:29.

SFS 2000:1220

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.