Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1946:818
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:576
Länk: Länk till register

SFS nr:

1946:818
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1946-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:576
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   En framställning från domstol eller skiljedomstol, som ska avgöra tvist mellan stater, eller annat internationellt organ, som tillsatts för behandling av sådan tvist, om att vidta någon åtgärd som hör till tvistens behandling, såsom upptagande av ed eller av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis, ska prövas av regeringen. Om regeringen bifaller framställningen, ska åtgärden vidtas enligt bestämmelserna i denna lag.

En begäran hos Regeringskansliet (Justitiedepartementet) av Europeiska unionens domstol att ett vittne eller en sakkunnig ska höras vid svensk domstol ska av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) överlämnas till behörig domstol. Den begärda åtgärden ska vidtas enligt bestämmelserna i denna lag.
I stället för vad som sägs i 6 § gäller dock att kostnaderna i ärendet ska betalas av den domstol som begärt åtgärden.
Lag (2010:576).

2 §   Åtgärd som i 1 § sägs skall vidtagas av allmän underrätt.

Är framställning gjord om upptagande av ed, anställande av förhör, upptagande av skriftligt bevis eller syn å föremål som lämpligen kan flyttas till rätten, ankomme åtgärden på den rätt, inom vars område den som skall fullgöra edgång eller höras eller som innehar handling eller föremål, varom fråga är, har sitt hemvist eller någon tid uppehåller sig; där han samtyckt att vid annan rätt fullgöra vad av honom äskas, skall dock åtgärden vidtagas av den rätten. Är fråga om syn å fastighet eller å föremål som ej lämpligen kan flyttas till rätten, tillkomme sådan åtgärd den rätt, inom vars område fastigheten är belägen eller föremålet finnes.

Annan åtgärd än nu sagts skall vidtagas av den rätt Konungen bestämmer.

3 §   Prövar rätten att begärd åtgärd ej kan vidtagas, avlåte rätten meddelande därom till sökanden med uppgift om skälen för beslutet.

Finner rätten att det jämlikt 2 § andra stycket tillkommer annan rätt att vidtaga åtgärd varom fråga är, skall framställningen översändas till den rätten och meddelande därom tillställas utrikesdepartementet.

4 §   Möter ej för äskad åtgärd laga hinder, utsätte rätten dag för ärendets företagande.

Om den utsatta dagen låte rätten underrätta sökanden.

5 §   I fråga om ärendets behandling vid rätten skall lända till efterrättelse vad om rättegång vid svensk domstol finnes stadgat; ärendet skall anses som bevisupptagning utom huvudförhandling.

6 §   Rätten fastställe det belopp, vartill kostnad för delgivning uppgår. Sådan kostnad så ock av rätten bestämd ersättning till den som, utan att vara part, tillstädeskommit vid rätten eller något fullgjort skall gäldas av statsverket.

7 §   Sedan ärendet blivit fört till slut, låte rätten protokoll över vad däri förekommit tillställas sökanden och översände till utrikesdepartementet uppgift å de kostnader åtgärden enligt 6 § eller eljest medfört.

8 §   Meddelande som skall avlåtas till sökanden eller part varde av rätten översänt till utrikesdepartementet för vidare åtgärd.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.