Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1946:819
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:144
Länk: Länk till register

SFS nr:

1946:819
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1946-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS

2002:144
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av honom själv eller av någon annan, för att i utlandet ta till vara sin rätt till arv, försäkring, pension, skadestånd, underhållsbidrag eller någon annan rättighet som tillkommer honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som för att få idka näring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz behöver bekräfta med ed att han inte varit försatt i konkurs. Lag (2001:58).

2 §   Ed får inte avläggas av den som är under femton år, eller av den som på grund av en psykisk störning befinns sakna erforderlig insikt om edens betydelse. Lag (1991:1554).

3 §   I fråga om upptagande av ed skall gälla vad svensk lag därom föreskriver.

Framställes begäran att vid edens avläggande skola användas andra ordalag än i svensk lag äro stadgade, eller att eljest vid edens upptagande skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver, eller att expedition i ärendet skall utfärdas i annan form än som är föreskriven eller vanlig här i riket, pröve rätten huruvida det må ske.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.