SFS 2012:47 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2012:47 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
120047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 2 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

11 §

3

I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han eller

hon fyllt arton år ska åklagaren, innan beslut fattas i åtalsfrågan, inhämta ytt-
rande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller
det annars finns skälig misstanke att han eller hon har begått brottet och så-
dant yttrande inte inhämtats under förundersökningen. Yttrande behöver inte
inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns förutsätt-
ningar för åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.

Om förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa, ska, om

möjligt, undersökningsledaren begära ett sådant yttrande som avses i första
stycket senast i samband med delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap.
18 § första stycket rättegångsbalken.

Ett yttrande ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden

tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en bedömning av om den unge
har ett särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon
utvecklas ogynnsamt. Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de åt-
gärder som nämnden avser att vidta. �&tgärderna ska redovisas i ett ungdoms-
kontrakt om de vidtas med stöd av socialtjänstlagen och i en vårdplan om de
vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna ska framgå av
kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet ska, om undersökningsledaren eller, i
de fall som avses i första stycket, åklagaren begär det eller om nämnden fin-
ner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges personliga
utveckling och levnadsomständigheter i övrigt.

Nämnden ska även utan samband med yttrande lämna den som har ansvar

för att inhämta yttrande de upplysningar som denne begär i fråga om den
unge.

1 Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120.

2 Senaste lydelse av 3 § 1994:1760.

3 Senaste lydelse 2006:894.

SFS 2012:47

Utkom från trycket
den 14 februari 2012

background image

2

SFS 2012:47

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

12 §

4

Den som begär yttrande enligt 11 § ska ange inom vilken tid yttran-

det ska lämnas och, om det är lämpligt, ge socialnämnden anvisningar för
hur yttrandet kan begränsas. Om nämnden inte kan lämna sitt yttrande inom
den föreskrivna tiden, får den som begärt yttrandet medge att det lämnas se-
nare. Yttrandet får lämnas muntligen vid ett sådant sammanträde som avses i
18 §, om det är nödvändigt för att hålla tidsfristen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1994:1760.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.