SFS 2012:658 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

120658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

24 §

2

För en misstänkt som inte har fyllt arton år ska en offentlig försva-

rare förordnas, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av
försvarare. När en offentlig försvarare ska förordnas, ska undersökningsle-
daren anmäla det hos rätten.

För en tidigare tilltalad gäller 21 kap. 3 b § och 23 kap. 5 § rättegångsbal-

ken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.

2 Senaste lydelse 2001:152.

SFS 2012:658

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.