SFS 2014:321 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

140321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

29 §

2

Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska alltid behandlas skynd-

samt.

Om det väcks allmänt åtal mot den som inte har fyllt arton år för ett brott

för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, ska de tidsfrister
iakttas som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är häktad. Den
förlängda tidsfrist som anges i 45 kap. 14 § andra stycket andra meningen
rättegångsbalken ska dock inte tillämpas.

Om rätten begär ett yttrande från socialnämnden enligt 28 §, ska nämnden

yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhandling enligt reglerna i
andra stycket. Om ärendets beskaffenhet motiverar det, får yttrandet med
rättens medgivande lämnas senare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254.

2 Senaste lydelse 2010:577.

SFS 2014:321

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.